§ 1

1. Administratorem obiektu hotelowego jest przedsiębiorstwo Złoty Staw Sp. z o. o, ul. Tadeusza Kościuszki 16/2 81-704 Sopot, NIP: 5851494772, REGON: 389941965 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego, zwany dalej “Złotym Stawem”.

2. Regulamin stanowi zasady wynajęcia pokoi i korzystania z infrastruktury hotelowej.

3. Złoty Staw świadczy usługi noclegowe, gastronomiczne, rozrywkowe i inne, zgodnie z profilem działalności.

4. Opis pokoi, cennik świadczonych usług noclegowych oraz opis zakresu poszczególnych usług znajduje się na oficjalnej stronie hotelu https://www.zlotystaw.pl 

5. Regulamin jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt.

6. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

7. Regulamin jest dostępny do wglądu w recepcji Złoty Staw

§ 2

1. Jednostką rozliczeniową w przypadku świadczenia usług noclegowych jest doba hotelowa. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00 w dniu przyjazdu a kończy o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu. Złoty Staw na specjalne życzenie może nieodpłatnie przyspieszyć lub wydłużyć dobę hotelową (za przedłużenie jest opłata 30% wartości doby i przedłużenie możliwe jest do godz. 18.00) – w miarę dostępności pokoju. Ostatecznego potwierdzenia dokonuje pracownik recepcji na wniosek Gościa na dzień przed przyjazdem (przyspieszenie doby) lub w dniu wyjazdu (wydłużenie doby).

2. Życzenie przedłużenia o kolejną dobę hotelową Gość powinien zgłosić w recepcji do godz. 10:00 w dniu planowanego wymeldowania. Recepcja potwierdza możliwość w miarę dostępności pokoi. W przypadku Gości nie przestrzegających niniejszego regulaminu recepcja może odmówić wydłużenia pobytu.

3. Aktualna oferta cenowa świadczonych usług noclegowych publikowana jest na stronie internetowej: www.zlotystaw.pl oraz dostępny jest w recepcji hotelu

a. Ceny przedstawione w cenniku zawierają podatek VAT.

b. Wysokość ceny za pobyt w hotelu uzależniona jest od długości pobytu, standardu i wielkości pokoju;

c. Cena nie zawiera opłaty klimatycznej;

d. Cena przedstawione w cenniku może zostać zmieniona o rabaty lub dopłatę naliczoną przez administratora obiektu w ramach reklamacji, zniszczenia mienia przez Gości lub rabatów preferencyjnych.

4. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nie zameldowanym w Złotym Stawie, nawet jeśli nie upłynął okres wynajęcia przez niego tego pokoju.

5. Osoby nie zameldowane w Złotym Stawie przebywać mogą w pokoju hotelowym jako Goście osób zameldowanych w Złotym Stawie, między godziną 11.00 a 22.00 po uprzednim poinformowaniu recepcji.

6. W obiekcie obowiązuje cisza nocna od godz. 22:00 do godz. 7:00. Złoty Staw może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

7. Gość ma obowiązek pozostawienia udostępnionego mu pokoju oraz udostępnionego wyposażenia w stanie niepogorszonym.

8. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia, zniszczenia, zaistniałe na skutek jego zachowania lub zachowania podejmowanych przez niego Gości lub naruszenie bezpieczeństwa poprzez nieuzasadnione włączenie systemu przeciwpożarowego – wartość materialną określa Dyrekcja hotelu.

9. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych.

10. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek i innych podobnych urządzeń, nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.

11.  Na terenie całego Hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i innych substancji. Palenie tytoniu i wyrobów tytoniowych jest możliwe tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.

§ 3

1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o bezzwłoczne zawiadomienie recepcji.

2. Na życzenie gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

a) udostępnianie żelazka i deski do prasowania w specjalnie wyznaczonej strefie (dotyczy pokoi, które z tytułu określonego standardu nie mają na wyposażeniu żelazka i deski do prasowania).

3. Przedmioty pozostawione w pokojach przez wyjeżdżających Gości, na wniosek Gości będą wysyłane na koszt odbiorcy na wskazany adres. W przypadku braku kontaktu ze strony Gościa w kwestii pozostawionych rzeczy, Złoty Staw przechowa przedmioty przez okres 1 miesięca. Po upływie tego czasu pozostawione przedmioty zostaną przekazane na cele charytatywne lub utylizowane.

4. Złoty Staw jest ubezpieczony w zakresie określonym odpowiednimi przepisami kodeksu cywilnego. Gość jest zobowiązany zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Odpowiedzialność z tytułu utraty lub uszkodzenia wartościowych przedmiotów jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane w depozyt w recepcji. Odpowiedzialność hotelu jest ograniczona również w przypadku, kiedy Gość nienależycie zabezpieczył pokój – należy sprawdzić zamknięcie pokoju po każdym jego opuszczeniu.

5. Złoty Staw ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gości korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.

6. Wybrane obszary obiektu są monitorowane.

7. Złoty Staw może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy.

§ 4

1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych przez Hotel usług.

2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja Hotelu lub mogą zostać one przesłane na adres poczty elektronicznej .

3.     Reklamacja powinna być złożona przez Gościa niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych przez Hotel usług w formie pisemnej (nie później niż 7 dni od jej zaistnienia).

4.     Reklamacje rozpoznawane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5

1. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych koniecznych do wykonania usługi hotelowej.

2. Gość w każdym czasie posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania zmiany i usuwania.

5. Dane osobowe przechowywane są i przetwarzane przez Złoty Staw na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO oraz w Polityce prywatności zamieszczonej na stronie internetowej.

6. Podanie danych osobowych przez Gościa jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do dokonania rezerwacji lub zakupu usługi hotelowej lub subskrypcji Newslettera.

7. Korzystając w jakikolwiek sposób z usług świadczonych przez Artus Resort, Gość akceptuje zasady zawarte w Polityce prywatności opublikowane w serwisie https://www.zlotystaw.pl 

§ 7

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.)

Dziękujemy za stosowanie się do zasad określonych niniejszym regulaminem, mających na celu komfort pobytu i bezpieczeństwo naszych Gości.

ZASADY REZERWACJI 

1. Numer rezerwacji.

2. Dane Usługodawcy: Złoty Staw

Złoty Staw Sp. z o. o, ul. Tadeusza Kościuszki 16/2 81-704 Sopot, NIP: 5851494772, REGON: 389941965 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego.

3. Nazwisko i imię Usługobiorcy.

4. Dane kontaktowe Usługobiorcy (adres email, numer telefonu).

5. Długość pobytu oraz ilość i rodzaj pokoi.

6. Cena oferty pobytu: (z wyszczególnieniem zawartych w cenie usług) Ceny przedstawione przez Usługodawcę stanowią sumę ceny za pokój i ilości nocy i liczby osób korzystających

z usługi hotelowej i zawierają podatek VAT. Mogą obejmować również inne świadczenia, wyszczególnione w opisie ceny oferty. Jeśli jakaś oferta obejmuje śniadanie, obiadokolacje lub obejmuje inne dodatkowe usługi, to taka informacja jest podana przez Usługodawcę. Za usługi nieobjęte zamówieniem (np. dodatkowe noclegi, zabiegi itp.) należność musi zostać uregulowana na miejscu przez Usługobiorcę.

8.Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości minimum 30% wartości przewidywanego kosztu pobytu.

9. Rezerwację należy potwierdzić wpłatą zadatku, brak wpłaty spowoduje anulowanie rezerwacji. Numer konta bankowego na które należy uiścić zadatek za pobyt w Złotym Stawie, usługobiorca otrzymuje droga elektroniczną wraz z potwierdzeniem rezerwacji.

10. Za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych danych przez Usługobiorcę odpowiedzialność ponosi Usługobiorca.

11. W przypadku błędnie skalkulowanej oferty, hotel ma prawo do jej korekty w przeciągu 24 godzin, jednocześnie nie później niż na 48 godzin przed planowanym przybyciem Gościa.

SPOSÓB ZAPŁATY

1. Płatności realizowane są bezpośrednio w trakcie procesu rezerwacji online lub dokonywane później na rachunek bankowy. Rezerwacja uważana jest za dokonaną, wyłącznie po wpłaceniu zadatku w wysokości wskazanej w pkt 8 powyżej.

2. Autoryzację kart kredytowych oraz rozliczenie płatności udostępnione na stronie Złoty Staw: https://www.zlotystaw.pl/ obsługuje podmiot zewnętrzny poprzez bezpośrednie połączenie z serwerem operatora rozliczeniowego Przelewy24.pl (PayPro S.A. ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, Polska).

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.Usługobiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy rezerwacji usługi hotelowej, zgodnie z art. 38 pkt 12 Ustawy o Prawach Konsumenta.

  ANULOWANIE REZERWACJI

1. W celu zmiany dokonanej rezerwacji należy skontaktować się z recepcją obiektu telefonicznie 506 …. lub poprzez adres e-mail:

2. Zmiana terminu rezerwacji jest jednoznaczna z odstąpieniem od warunków umowy rezerwacyjnej i wiąże się z przepadkiem zadatku.  

3. Skrócenie pobytu jest traktowane jak rezygnacja i wiąże się z uregulowaniem należności za cały deklarowany czas pobytu.

REKLAMACJE

1. Reklamację Usługobiorca można przesyłać na adres e-mail: ; bądź pisemnie na adres Usługodawcy.

2. Reklamację należy składać nie później niż w ciągu 7 dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji.

3. Każda reklamacja winna zawierać krótki opis problemu będącego podstawa złożenia reklamacji, datę i godzinę jego wystąpienia oraz oznaczenie Usługobiorcy.

4. Usługodawca dołoży najwyższych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Usługodawcę. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługobiorca zostanie niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem poczty e-mail na adres podany w zgłoszeniu reklamacji. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z niniejszą Umową będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.

DANE OSOBOWE

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest przedsiębiorstwo Złoty Staw Sp. z o. o, ul. Tadeusza Kościuszki 16/2 81-704 Sopot, NIP: 5851494772, REGON: 389941965 zarejestrowane przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego, zwany dalej “Złotym Stawem”., które przetwarza Pana/Pani dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem – w oparciu o przepisy Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO. Dane osobowe będą wykorzystywane zgodnie z naszą Polityką Prywatności, z która znajduje się na stronie zlotystaw.pl